Despre

Protopopiatul

Protopopiatul (protoieria) este o unitate bisericeasca administrativa care cuprinde mai multe parohii arondate de pe teritoriul aceleiasi eparhii.

Înfiintarea, desfiintarea, delimitarea si schimbarea întinderii teritoriale a protopopiatelor se aproba de Adunarea Eparhiala, la propunerea Consiliului Eparhial, tinând seama de cerintele misionar-pastorale locale, precum si de situarea parohiilor si filiilor dintr-o zona geografica.

Fiecare protopopiat are o cancelarie administrativa proprie în cadrul careia functioneaza personal clerical si neclerical aferent competentelor date prin Statut si regulamentele bisericesti.

Personalul administrativ clerical si neclerical din cancelaria protopopiatului se numeste de chiriarh, într-o sedinta a Permanentei Consiliului Eparhial, pe baza unei liste de mai multi candidati intervievati în prealabil la Centrul Eparhial.

Protopopul (protoiereul)

Protopopul (protoiereul) este preotul conducator al protopopiatului si al cancelariei administrative a protopopiatului, în numele chiriarhului.

Protopopul se numeste sau se reconfirma de catre chiriarh pe o perioada de patru ani, într-o sedinta de lucru a Permanentei Consiliului Eparhial, tinându-se seama de urmatoarele criterii: media generala de licenta în teologie – minimum 8,50; cel putin 5 ani vechime în preotie; fara impedimente juridic-canonice si având o activitate deosebita liturgica, administrativ-pastorala, misionara, culturala si sociala.

Protopopul poate fi revocat de chiriarh, într-o sedinta de lucru a Permanentei Consiliului Eparhial, pentru activitate necorespunzatoare sau abateri disciplinare.
Protopopul are urmatoarele atributii exercitate prin mandat, în numele chiriarhului:
a) îndruma, coordoneaza si supravegheaza activitatea bisericeasca a parohiilor si filiilor din protopopiat;
b) inspecteaza, cel putin o data pe an, parohiile, filiile si asezamintele sociale din protopopiat, constatând calitatea vietii religioase, morale si sociale a parohienilor; verifica registrele contabile, arhiva si biblioteca, starea bisericii, a cladirilor bisericesti, a cimitirelor, precum si a altor bunuri bisericesti;
c) înscrie în registrul de inspectie al parohiei procesul-verbal amanuntit privind constatarile facute. O copie a acestuia se înainteaza Centrului Eparhial, cu raport si propuneri, iar al treilea exemplar ramâne la protopopiat;
d) supravegheaza si îndruma activitatea catehetica, misionar-pastorala, culturala si social-filantropica a preotimii, astfel încât aceasta sa se desfasoare în conformitate cu prevederile statutare si regulamentare bisericesti, cu hotarârile Sfântului Sinod si ale organismelor eparhiale;
e) întocmeste si prezinta anual Permanentei Consiliului Eparhial situatia privind bunurile mobile si imobile proprietati ale parohiilor si filiilor din cuprinsul protopopiatului;
f) urmareste ca ordinele si dispozitiile autoritatilor superioare bisericesti sa fie transmise la timp unitatilor si personalului bisericesc din protopopiat si sa fie aduse la îndeplinire;
g) face propuneri chiriarhului cu privire la suplinirea posturilor vacante de preoti, diaconi si cântareti bisericesti;
h) aproba preotilor si diaconilor din protopopiat pâna la 8 zile pe an din concediul legal de odihna, asigurând suplinirea parohiei cu un alt preot si informând despre aceasta Centrul Eparhial;
i) aproba concediul de odihna personalului neclerical de la parohii si protopopiat, iar pentru personalul clerical înainteaza Centrului Eparhial spre aprobare planificarea concediului anual de odihna;
j) întocmeste un raport anual general despre întreaga viata bisericeasca din protopopiat, pe care îl înainteaza chiriarhului si îl face cunoscut preotilor din protopopiat la prima conferinta administrativa din fiecare an;
k) avizeaza asupra tuturor lucrurilor organismelor parohiale care urmeaza a fi supuse aprobarii organismelor eparhiale;
l) sustine acuzarea în cauzele aflate pe rolul Consistoriului disciplinar protopopesc;
m) coordoneaza, supravegheaza si raspunde de activitatea Cancelariei administrative a protopopiatului, în conformitate cu prevederile statutare si regulamentare, cu dispozitiile date de conducerea eparhiala si cu normele legislatiei civile în vigoare;
n) întocmeste trimestrial un raport pastoral-misionar si financiar privind activitatea protopopiatului, pe care îl înainteaza pentru aprobare catre Permanenta Consiliului Eparhial;
o) întocmeste bugetul anual al protopopiatului si îl prezinta spre aprobare Permanentei Consiliului Eparhial; 
p) propune chiriarhului acordarea de ranguri si distinctii de vrednicie clericilor si credinciosilor merituosi;
q) îndeplineste orice alte atributii date de organismele eparhiale sau de chiriarh pentru bunul mers al vietii bisericesti.

Protopopul este pe teritoriul protopopiatului sau reprezentantul oficial al Centrului Eparhial fata de autoritatile publice locale si fata de terti si îndeplineste sarcinile ce-i sunt atribuite prin prezentul statut, prin regulamentele bisericesti si prin alte dispozitii în vigoare. În aceasta calitate lucreaza cu încuviintarea chiriarhului, pe care îl informeaza, în prealabil, asupra problemelor respective.